Salg og levering

1. GYLDIGHED OG AFTALEGRUNDLAG
1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra JET Domex A/S, CVR-nr. 17610708 (herefter ”JET Domex”). 
 
1.2 JET Domex’ ordrebekræftelse udgør sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser som suppleret af dansk ret og - såfremt Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksom (herefter ”AB18”) måtte være vedtaget – af AB18 det komplette aftalegrundlag for leverancen.
 
2. PRIS OG BETALING
2.1 Alle priser er eksklusive moms. Betalingsbetingelser er 8 hverdage netto. Ved overskridelse skal der betales rente med 2 % pr. påbegyndt måned.
 
2.2 JET Domex er, med mindre andet er aftalt skriftligt, berettiget til at kræve anfordringsgaranti udstedt af anerkendt pengeinstitut for rettidig betaling af afgivne ordre. Indtil garantien er stillet, er JET Domex berettiget til at undlade at levere ordren. Garantiomkostninger påhviler køber.
 
3. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
3.1 Kun skriftlige tilbud er gældende. Skriftlige tilbud er gældende i 30 hverdage fra tilbuddets dato.
 
3.2 Bindende aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af JET Domex’ ordrebekræftelse.
 
4. LEVERANCENS OMFANG
4.1 Leverancer omfatter alene de ydelser, som er beskrevet i JET Domex’ tilbud eller ordrebekræftelse. Ved indbyrdes modstrid imellem tilbud og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.
 
4.2 Køber har pligt til at kontrollere ordrebekræftelsens indhold. JET Domex forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige produktændringer. Oplysninger om tekniske specifikationer er således med forbehold for efterfølgende ændringer.
 
5. LEVERING OG OVERGANG AF RISIKO
5.1 Levering sker AB fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 
5.2 JET Domex forbeholder sig ret til dellevering. 
 
5.3 Leveringstidspunktet er som angivet i ordrebekræftelsen og angiver tidspunktet for evt. levering på byggeplads. For levering i Danmark (Færøerne og Grønland er undtaget) gælder, når intet andet er aftalt skriftligt, følgende:
5.3.1 Levering pr. bil:
Levering finder sted ved vognkant på fast vej, så nær den aftalte destination som muligt. Risikoen overgår til køber ved levering. Køber (modtager) stiller for egen regning mandskab til rådighed ved aflæsningen. Er køber (modtager) ikke repræsenteret ved varens ankomst til leveringsstedet, kan JET Domex enten foranledige varen aflæsset for købers (modtagers) regning, hvorefter varerne henstår for købers (modtagers) risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage, afholder køber omkostningerne ved ekstra kørsel, af- og pålæsning, ventetid, lagerleje m.v.
 
5.3.2 Afhentning på fabrik:
Ved salg AB fabrik er leveringsstedet købers vognkant på JET Domex’ fabrik i Kongerslev. Risikoen overgår til køber ved varens placering over vognkant.
 
6. FORSINKELSE
6.1 JET Domex’ forsinkelse med leverance berettiger ikke køber til at ophæve aftalen. Såfremt JET Domex ikke har leveret 30 hverdage regnet fra aftalt leveringstidspunkt, er køber dog berettiget til skriftligt at ophæve aftalen.
 
6.2 JET Domex er ikke ansvarlig for eventuelle merudgifter, såfremt køber foretager dækningskøb.
 
7. ANSVAR FOR MANGLER
7.1 Ved levering har køber (modtager) pligt til at kvittere for leverancens modtagelse.
 
7.2 Er køber (modtager) ikke repræsenteret ved leveringen, er køber (modtager) ikke senere berettiget til 
at reklamere over mangler i form af leveret antal m.v.
 
7.3 Det påhviler køber (modtager) umiddelbart efter levering at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af de leverede varer. Manglende produkter samt synlige fejl og mangler påtales straks ved varens modtagelse skriftligt over for JET Domex og ved påtegning på fragtbrev, idet leverancen i modsat fald anses for leveret fuldt ud og uden synlige fejl og mangler. 
 
7.4 JET Domex’ ansvar for mangler ved leverancen ophører fem (5) år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverance til lager eller videresalg, ophører ansvaret dog senest seks (6) år efter levering til køber. 
 
7.5 For elektriske komponenter, motorer, centraler, tilbehør hertil og andre ikke direkte bygningsmæssige produkter er reklamationsfristen to (2) år, jfr. købelovens § 54, stk. 1.
 
7.6 For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, hvor AB18 er vedtaget, og JET Domex er entreprenør, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul:
”Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.”
 
7.7 JET Domex kun ansvarlig for mangler, såfremt der er reklameret inden for gældende reklamationsperiode og inden for den i købelovens § 52 (eller AB18 § 49, stk. 2) fastsatte frist.
 
7.8 JET Domex er berettiget til at afhjælpe mangler ved udbedring og/eller omlevering. 
 
7.9 JET Domex bærer intet ansvar for, at leverancen kan anvendes som forudsat af kunden eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre JET Domex udtrykkeligt har indestået skriftligt herfor.
 
7.10 JET Domex påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes transport eller installation, for hvilken JET Domex ikke er ansvarlig, ukorrekt brug, mangelfuld eller utilstrækkelig vedligeholdelse, udefra kommende påvirkning og lignende forhold.
 
8. PRODUKTANSVAR
8.1 JET Domex er kun ansvarlig for person- og tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt i det omfang det godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller forsømmelser fra JET Domex side, og JET Domex er ansvarlig efter gældende lov om produktansvar. 
 
8.2 Er der tale om erhvervstingskade, er JET Domex’ erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til fakturaværdien af JET Domex’ mangelfulde produkt.
 
8.3 JET Domex fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert på retspraksis baseret produktansvar.
 
 
9. GENEREL ANSVARSFRASKRIVELSE
9.1 JET Domex er ikke ansvarlig efter købelovens regler for forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, terror, ophør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelige vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder.
 
9.2 JET Domex kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre økonomiske følgetab indtrådt hos køber eller tredjemand.
 
9.3 JET Domex’ ansvar kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede eller mangelfulde del af leverancen.
 
9.4 Foranstående begrænsninger i JET Domex’ ansvar finder ikke anvendelse, såfremt kundens tab er opstået som følge af JET Domex’ forsætlige eller groft uagtsomme forhold.
 
10. RETURVARER
10.1 Kun ubeskadigede lagervarer i original emballage tages retur og kun efter forudgående skriftlig aftale. Varer tages kun retur mod et fradrag på 20 % af den fakturerede pris eksklusive moms. Kreditering af varer sker først ved JET Domex’ efterfølgende salg til en ny køber.
 
11. RÅDGIVNING
11.1 JET Domex kan ikke drages til ansvar for rådgivning i forbindelse med den skete leverance, med mindre der er indgået skriftlig aftale om projektering/teknisk rådgivning. I dette tilfælde er de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser angivne ansvarsbegrænsninger tillige gældende.
 
12. TVISTER
12.1 Enhver uoverensstemmelse med parterne om parternes aftale eller JET Domex’ leverance skal afgøres efter dansk ret af Retten i Aalborg som første instans.
 
12.2 Sager om ansvar for mangler, hvor byggeleveranceklausulen er gældende, kan dog indbringes for Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed i overensstemmelse med de i kapitel J i AB18 anførte regler.