Salg og levering

1. GYLDIGHED

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle JET Domex A/S’s leverancer i Danmark, med mindre andet er aftalt skriftligt.

2. PRIS OG BETALING

Alle priser er oplyst eksklusive moms. JET Domex A/S’s betalingsbetingelser er 8 dage netto. Ved overskridelse skal der betales rente med 2 % pr. påbegyndt måned.
JET Domex A/S er med mindre andet skriftligt er aftalt, berettiget til at kræve anfordringsgaranti for rettidig betaling af afgivne ordre. Garantiomkostninger påhviler køber.

3. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Kun skriftlige tilbud er gældende mellem parterne. Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage, således at tilbuddet skal være accepteret 30 dage regnet fra tilbuddets dato.
Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af JET Domex A/S’s ordrebekræftelse.

4. LEVERANCENS OMFANG

JET Domex A/S’s leverancer omfatter de ydelser, som er beskrevet i tilbud eller ordrebekræftelse. Ved indbyrdes modstrid imellem tilbud og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.
Køber har pligt til at kontrollere ordrebekræftelsens indhold. JET Domex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige produktændringer. Oplysninger om tekniske specifikationer er således med forbehold for efterfølgende ændringer.

5. LEVERING OG RISIKO

JET Domex A/S’s forsendelser sker AB fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt.
JET Domex A/S forbeholder sig ret til dellevering. Leveringstidspunktet er som angivet i ordrebekræftelsen og angiver tidspunktet for levering på byggeplads. For levering indenfor Danmark (Færøerne og Grønland er undtaget) gælder, når intet andet er skriftligt aftale, følgende:

a) Levering pr. bil:
Levering finder sted ved vognkant på fast vej, så nær den aftalte destination som muligt.
Køber (modtager) stiller for egen regning mandskab til rådighed ved aflæsningen.
Er køber (modtager) trods aftale herom, ikke repræsenteret ved varens ankomst til leveringsstedet, kan sælger enten foranledige varen aflæsset for købers (modtagers) regning, hvorefter varerne henstår for købers (modtagers) risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage, afholder køber (modtager) omkostningerne i forbindelse med ekstrakørsel, af- og pålæsning, ventetid m.v.

b) Afhentning på fabrik:
Ved salg AB fabrik er leveringsstedet købers vognkant. Risikoen overgår til køber ved varens placering over vognkant.

6. FORSINKELSER

JET Domex A/S’s forsinkelse med leverance berettiger ikke køber til at ophæve aftalen. Såfremt JET Domex A/S ikke har leveret 30 dage regnet fra aftalt leveringstidspunkt, er køber dog berettiget til skriftligt at ophæve aftalen.
JET Domex A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske følgetab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.
JET Domex A/S er heller ikke erstatningsansvarlig for eventuelle merudgifter, såfremt køber foretager dækningskøb.

7. ANSVAR FOR MANGLER

a) Ved levering har køber (modtager) pligt til at kvittere for leverancens modtagelse.

b) Er køber (modtager) ikke repræsenteret ved leveringen, er køber (modtager) ikke senere berettiget til at reklamere over mangler i form af leveret antal m.v.

c) Det påhviler køber (modtager) umiddelbart efter levering at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af de leverede varer. Synlige fejl og mangler påtales skriftligt straks ved varens modtagelse.

d) For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, hvor AB92 er vedtaget og JET Domex A/S er entreprenør – sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse:
“Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg, ophører ansvarer dog senest 6 år efter levering til køber.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontrakforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.”

e) For mangler, der ikke er omfattet af punkt d, er JET Domex A/S kun ansvarlig, såfremt der er reklameret rettidigt og inden for den i købelovens §54 fastsatte frist.
For elektriske komponenter, motorer, centraler, tilbehør hertil og andre ikke direkte bygningsmæssige produkter er reklamationsfristen 2 år, jfr. købelovens § 54, stk. 1.

f) JET Domex A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af mangler ved produkterne.

g) JET Domex A/S er berettiget til eventuelt at afhjælpe mangler ved udbedring og/eller omlevering.

h) JET Domex A/S forholder sig til enhver tid ret til at foretage nødvendige produktændringer og ændringer i de tekniske specifikationer.

i) JET Domex A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.

8. PRODUKTANSVAR

JET Domex A/S er kun ansvarlig for person- og tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt i det omfang det godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgers side. JET Domex A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre økonomiske følgeskader indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

JET Domex A/S er ikke ansvarlig efter købelovens regler for forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, ophør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelige vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder.

10. RETURVARER

Kun ubeskadigede lagervarer i original emballage tages retur og kun efter forudgående skriftlig aftale med JET Domex A/S herom. Varer tages kun retur mod et fradrag på 20 % af den fakturerede pris eksklusive moms. Kreditering af varer sker først ved JET Domex A/S’s efterfølgende salg til en ny køber.

11. RÅDGIVNING

JET Domex A/S kan ikke drages til ansvar for rådgivning i forbindelse med den skete leverance, med mindre der er indgået skriftlig aftale om projektering/teknisk rådgivning. I dette tilfælde er de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser angivne ansvarsbegrænsninger tillige gældende.

12. TVISTER

Enhver uoverensstemmelse med reference til parternes aftale indgået på vilkår som ovenfor fastsat, skal afgøres efter dansk ret.
Sager om ansvar for mangler, hvor byggeleveranceklausulen er gældnede indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrige tilfælde er Retten i Aalborg rette værneting.